OFERTE LITORAL 2009

Oferte turism

luni, 22 octombrie 2007

Acte necesare pentru a dovedi calitatea de asigurat

Actele ce trebuiesc prezentate, la cerere, furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat:
-pentru copiii în vârstă de până la 14 ani:–certificatul de naştere.- pentru copii de la 14 la 18 ani;–carte de identitate.
-pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani dacă nu realizează venituri din munca ;–actul de identitate şi adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi şi declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a realizat venituri din muncă sau document eliberat de organul fiscal teritorial din care să rezulte că nu are venituri din munca.
-pentru absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni –actul de identitate şi un act din care să rezulte absolvirea liceului.
-pentru studenţi dacă nu realizează venituri din muncă –actul de identitate şi adeverinţa de student sau legitimaţia de student vizată la zi.
-pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social –actul de identitate, act doveditor că provine din sitemul de protecţie a copilului, declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că se află în îngrijirea altei persoane şi a documentelor eliberate de unităţile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile şi/sau nu este beneficiar de ajutor social.
-pentru salariaţii -actul de identitate şi adeverinţa eliberată de angajator care poartă viza casei de asigurări de sănătate.
-pentru persoanele fizice autorizate (PFA)–actul de identitate şi dovada ultimei plăţi la FNUASS.
-pentru asociaţi sau administratori la societăţi comerciale –actul de identitate şi dovada achitării contribuţiei calculată asupra veniturilor impozabile (dividende, respectiv indemnizaţii de administrare stabilite de AGA).
-pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj –actul de identitate şi carnetul şi/sau adeverinţa eliberată de – AJOFM.
-pentru persoanele fizice fără venit obligate să se asigure –actul de identitate şi ultima chitanţă de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a plătit.
-pentru pensionari – actul de identitate, fotocopie după decizia de pensionare şi ultimul cupon/talon de pensie.- pentru beneficiarii de ajutor social – actul de identitate şi adeverinţa eliberată de primărie din care să rezulte că se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social conform Legii nr. 416/2001.
-pentru persoanele cu handicap – actul de identitate, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, vizat periodic şi documentul eliberat de unităţile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile.
-pentru cei cu asigurare de sănătate facultativă (membrii misiunilor diplomatice, cetăţenii străini şi apatrizii care se află temporar în ţară şi nu au solicitat viză de lungă sedere, cetăţean român cu domiciliul în străinatate care se află temporar în ţară) – actul de identitate şi dovada calităţii de asigurat care se face cu ultima chitanţă de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a efectuat plata.
-pentru beneficiarii legilor speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de război, erou-martir al revoluţiei, etc.) – actul de identitate, un document doveditor care să încadreze persoana în una din categoriile enumerate, eliberat de instituţia abilitată să elibereze acest act (vezi mai jos) şi document eliberat de unităţile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele din pensii.
-pentru deţinuţii politici – certificatul din care reiese că persoana este încadrată în prevederile Legii nr. 118/1990.
- pentru eroii Revoluţiei din decembrie 1989 – certificatul de erou al Revoluţiei.
-pentru veteranii de război – legitimaţia de veteran.
-Femeile însărcinate, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe ţară – actul de identitate, adeverinţa medicală şi documentul eliberat de unităţile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, că realizează venituri sub salariul de baza minim brut pe ţară.
-pentru lăuze, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe ţară
–actul de identitate, certificatul de naştere a copilului şi documentul eliberat de unităţile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, că realizează venituri sub salariul de baza minim brut pe ţară.
-pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului – actul de identitate şi decizia emisaă de direcţiile teritoriale de muncă, familie şi egalitate de şansă şi ultimul talon de plată a indemnizaţiei de creştere a copilului.
-pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse – actul de identitate şi adeverinţa medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate care să ateste boala inclusă îin programele naţionale de sănătate şi document eliberat de unităţile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile.
- pentru coasiguraţi – actul de identitate şi un document care atestă calitatea de asigurat a persoanei în întreţinerea căreia se găseşte coasiguratul, document care să ateste relaţia de rudenie sau căsătorie, declaraţie pe proprie răspundere că nu realizează venituri impozabile sau document eliberat de organul fiscal teritorial din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile şi declaraţie pe proprie răspundere a persoanei asigurate prin care declară că are în întreţinere persoana coasigurată. Pot fi coasiguraţi numai următoarele categorii de persoane soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întretinerea unei persoane asigurate.- pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevazute în art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri – adeverinţa emisă de instituţiile din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
-pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă – actul de identitate şi adeverinţa emisă de angajator.
- pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurii necesare stabilirii identităţii – actul de identitate (dacă e stabilită identitatea persoanei) şi adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din care să rezulte că se află în această situaţie.
- pentru cetaţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România – actul de identitate (paşapoarte) şi documentul eliberat de casa de asigurări de sănătate.
- pentru cetăţenii străini care au domiciliul în stăinătate – actul de identitate (paşapoarte) şi cardul european de asigurări de sănătate.

Niciun comentariu:

LITORAL BULGARIA - TURCIA - GRECIA - ITALIA

Oferte turism