OFERTE LITORAL 2009

Oferte turism

luni, 11 februarie 2008

Cerere privind alocatia pentru copilul nou nascut

CERERE

Subsemnata_____________________________________domiciliata in_______________ , str. ________________nr._____________

Cod numeric personal l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l, posesoare a actului de identitate seria ____ nr. ____________ eliberat de Politia ____________, la data de _______ va rog sa-mi aprobati acordarea alocatiei pentru copilul nou nascut.

In conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, solicit alocatia pentru copilul nascut viu de subsemnata la data de ____________ , nasterea fiind inregistrata la Primaria localitatii _________________________ sub numele _____________ , cu certificatul de nastere seria ___ nr. ________.

Subsemnata, cunoscand prevederile art.292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere ca anterior nasterii acestui copil am mai nascut un numar de _______ copii vii.

Anexez prezentei cereri :

- copia certificatului de nastere a copilului nou nascut pentru care solicit alocatia;

- declaratie privind rangul copilului nou nascut;

Data ____________ Semnatura ____________

Prin dispozitia Primarului nr. _____ /_____ , s-a stabilit :

- aprobarea alocatiei, in cuantum de _____________ lei;

- respingerea cererii, pentru urmatoarele motive: _______

Niciun comentariu:

LITORAL BULGARIA - TURCIA - GRECIA - ITALIA

Oferte turism